WALLPAPER
文化是民族的靈魂 教育是文化的生機
瀏覽率: 1686 人/次
10 古王者莫不以聖賢之道教人 故人皆能念善心善言善行善 天下大治之道也
下載率:3次
09 聖人以天下為度者也 不以私怒傷天下之義也
下載率:3次
08 古之聖王 聞其過失而改之 見義而從之 人皆仰之 所以永有天下也
下載率:3次
07 倫常道德使人羞於作惡 明了因果令人不敢作惡 此天下大治之道也
下載率:3次
06 倫常道德因果是普世教育 可以自救 救國家 救天下也 大德在教化
下載率:3次
05 大乘真誠慈悲 孔孟仁義忠恕 仁之術也 義之要也 濟世至矣哉
下載率:3次
04 子曰三人行必有我師焉 擇其善者而從之 其不善者而改之
下載率:3次
03 仁義治之根也 利欲亂之本也 隆禮貴義者其國治 簡禮賤義者其國亂矣
下載率:5次
02 文化是民族的靈魂 教育是文化的生機
下載率:6次
01 失道而後德 失德而後仁 失仁而後義 失義而後禮 禮失則家不齊子失教 天下必致災禍
下載率:5次
書院行事曆SCHADULE
十月 October
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31